Tag Archives: ข้อสอบ Pre ONET 2554

Last updated by at .

ข้อสอบ Pre O-NET 2554 ป.6 ม. 3 พร้อมเฉลย

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงได้มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาจัดสร้างข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม(Pre O-NET)
สำหรับการสอบระดับชาติO-NET ประจำปีการศึกษา 2554ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ซึ่งจะสอบปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญของการนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาได้นำไปใช้ในการสอบนักเรียนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้มีเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ทันการ

ข้อสอบ Pre – ONET ป.6

ข้อสอบ Pre – ONET ม. 3

เฉลยข้อสอบ ป.6 ม.3

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ

2. ที่มุมซ้ายด้านบน คลิกที่ File >> download ดังภาพด้านล่าง

การดาวน์โหลด google drive